Nasze przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną,
niepubliczną instytucją oświatową, przedszkolem
prowadzonym przez
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu


Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

1. Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, jednak pierwszeństwo mają dzieci z rodzin zagrożonych, ubogich, z rodzin wielodzietnych, dzieci sześcioletnie, rodziców samotnie wychowujących.
Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II. Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.