Treści edukacyjne

 

PROJEKT III - ZIEMIA (MÓJ DOM)  

 
Czas trwania projektu: 4 tygodnie
 
Cele ogólne projektu:

- Budowanie wiedzy o miejscu zamieszkania (poznanie miejscowości i regionu zamieszkania, przybliżenie wybranych regionów Polski, zapoznanie z symbolami narodowymi, zapoznanie z wybranymi państwami Europy).

 

- Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia opisujące miejsce zamieszkania.

- Rozbudzanie zainteresowania własnym pochodzeniem, środowiskiem lokalnym, regionem zamieszkania.

- Rozbudzanie zainteresowania innymi regionami, miastami, krajami.

- Kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec innych osób.

- Kształtowanie postawy patriotycznej. Wprowadzenie do wychowania patriotycznego.

- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

Główne idee:
1. Jestem mieszkańcem… (nazwa miejscowości, w której mieszka dziecko).

2. Jestem mieszkańcem Polski. Polska to kraj.

3. Jestem mieszkańcem Europy. Europa to kontynent.

4. Jestem mieszkańcem Ziemi. Ziemia ma siedem kontynentów. Kontynenty to duże obszary lądu otoczone morzami i oceanami .

5. Na Ziemi występują różne rośliny i zwierzęta. Ludzie mieszkający na Ziemi różnią się od siebie wyglądem.

 

Przewidywane osiągnięcia
(PIERWSZY ORAZ DRUGI TYDZIEŃ PROJEKTU)

Dziecko:
- słucha wiersza
- nazywa swoją ojczyznę
- określa własną tożsamość narodową
- nazywa planetę, na której żyje
- wskazuje Polskę na mapie świata
- wymienia przymiotniki zaczynające się na wskazaną literę
- słucha bajki o literce
- wymienia słowa na nowopoznaną literę
- obrazuje gestami treść wiersza
- opisuje swoje wyobrażenia
- wymienia znane sobie kraje
- śpiewa piosenkę zgodnie z linią melodyczną
- bierze udział w zabawach ruchowych
- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
- identyfikuje krajobraz wiejski i miejski
- opisuje wygląd swojego osiedla
- klasyfikuje obiekty
- tworzy dwu- i trzyelementowe szeregi
- przelicza
- umiejscawia obiekty na karcie zgodnie z instrukcjami
- wymienia i opisuje polskie symbole narodowe
- wymienia przykładowe zasady postępowania zapisane w konstytucji
- czeka na swoją kolej nie przerywając innym
- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją
- odlicza kroki zgodnie z usłyszanym poleceniem
- rozpoznaje zapis graficzny cyfr
- posługuje się liczebnikami porządkowymi
- współpracuje z grupą w osiągnięciu wspólnego celu
- kontroluje swoje ciało tak, by wydawało jak najmniej dźwięków
- opisuje wydarzenia przedstawione na prezentacji
- odpowiada na zadawane pytania
- podaje swoje imię, nazwisko, adres
- dzieli wyrazy na sylaby
- identyfikuje pierwszą głoskę w wyrazie
- wymienia nazwy miast w Polsce
- wskazuje Polskę na mapie Europy
- identyfikuje flagi na podstawie opisu
- umiejscawia obiekty w odpowiednich miejscach na kartce
- wskazuje stronę prawą i lewą
- śpiewa piosenkę
- reaguje na zmiany w tempie i dynamice utworu:
- porusza się zgodnie z rytmem utworu
- przedstawia czynności i wydarzenia za pomocą komunikatów niewerbalnych
- powtarza nazwy kontynentów
- współpracuje z innymi dziećmi z grupie
- zapamiętuje i odtwarza proste rytmy
- liczy oczka na kostce do gry
- opisuje wygląd postaci