Statut


S T A T U T
 
Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek
im. Najświętszej Rodziny
 w Poznaniu

 

ROZDZIAŁ I
 Informacje ogólne o przedszkolu
§ 1

1. Przedszkole Sióstr Nazaretanek jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego.
2. Działa w oparciu o niniejszy statut.
§ 2

1. Pełna nazwa placówki brzmi:
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu im. Najświętszej Rodziny w Poznaniu.
2. Na pieczęciach i tablicy urzędowej używana jest nazwa skrócona w brzmieniu:
Przedszkole Sióstr Nazaretanek
ul. Miastkowska 124,
60-184 Poznań NIP 779-21-79-419 REGON 302281761
3. Przedszkole ma siedzibę w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.
§ 3

Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu, z siedzibą władz w Warszawie, ul. Czerniakowska 137.
§ 4

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§ 5

1. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie
o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
2. Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II. Punktem odniesienia jest również Program Wychowawczy Przedszkola „Wzrastamy w Nazarecie”.
4. Wszystkie działania wychowawcze zmierzają do tego, aby wychowanek przedszkola był:
- człowiekiem uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, kierującym się w swoich wyborach najwyższą wartością, jaką jest Bóg,
- prawdziwym chrześcijaninem,
- patriotą
- przygotowany do nauki w szkole.
§ 6

1. Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci.
2. Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego i dobrego katolika trzeba wziąć pod uwagę, w naszym przedszkolu wybiera się te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm jego istnienia, możliwości własnego rozwoju.
3. Dążymy do tego, aby dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola rozwijali i doskonalili własne zdolności w atmosferze rodzinnej, przyjaźni i życzliwości.
§ 7

1. Przedszkole zapewnia dzieciom:
a) opiekę,
b) wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
c) uczenie się, tworząc warunki umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej".
2. Wobec rodziców, przedszkole spełnia funkcję doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej.
3. W miarę potrzeb i możliwości własnych, przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacyjnej i innej, z zachowaniem odrębnych przepisów prawa.
§ 8

Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
c) wspieranie dziecka uzdolnionego,
d) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
e) Organizowanie zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci
f) Umożliwienie konsultacji i porad z psychologiem lub pedagogiem
§ 9

W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy, sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.
§ 10

1. Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i wychowawczej
w przedszkolu są:
a) zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb i możliwości przedszkola,
b) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe,
c) współdziałanie z rodzicami,
d) przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.
2. Ważnym celem przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom poszanowanie ich tożsamości:
- narodowej,
- językowej,
- religijnej.
§ 11

1. Zadania opiekuńcze (§ 10 ust. 1 lit. a) przedszkole realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
a) przez cały dzień od chwili przejęcia dziecka od rodziców, opiekę nad dzieckiem
sprawuje nauczyciel.
b) w czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby dzieci obecność dorosłych (1 osoba dorosła na 10 dzieci),
c) w przedszkolu dba się o miłą, pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy,
d) czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci.
2. Zadania wychowawcze (§ 10 ust. 1 lit. b) dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) poznawanie i rozumienie siebie i świata,
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej - wspólnocie,
d) budowanie systemu wartości.
3. Współpracę z rodzicami (§ 10 ust. 1 lit. c) przedszkole realizuje poprzez:
a) zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola oraz
nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,
b) organizowanie zebrań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,
c) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki
i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka.
4. Nauczanie dzieci (§ 10 ust. 1 lit. d) przedszkole realizuje poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 12

1. Wychowanie patriotyczne (§ 10 ust. 3 lit. a) przedszkole realizuje poprzez:
a) rozwijanie uczuć patriotycznych,
b) zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
c) wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
d) rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju,
e) przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci.
2. Zadanie wychowania do poszanowania języka i kultury języka narodowego ( § 10 ust. 3 lit. a) przedszkole realizuje poprzez:
b) dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,
c) organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,
d) przygotowywanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich,
e) zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej,
f) organizowanie spotkań z twórcami sztuki: filharmonii, teatru, itp.,
g) organizowanie wyjazdów do Teatru Lalek, Teatru Muzycznego, muzeum i innych wycieczek kulturalno-krajoznawczych.
3. Wychowanie religijne (§ 10 ust. 3 lit. c) przedszkole realizuje poprzez:
a) codzienną, wspólną modlitwę dzieci,
b) cotygodniową katechezę,
c) przybliżanie treści roku liturgicznego,
d) przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt,
e) kształtowanie postaw chrześcijańskich,
f) uczestnictwo rodziców i dzieci we Mszach świętych dla rodzin z przedszkola i wspólnych uroczystościach.
§ 13

1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
- sale zajęć dla poszczególnych grup,
- jadalnię
- łazienki,
- szatnię,
- pokój do indywidualnej pracy,
- kuchnię,
- kancelarię,
- pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
- dostęp do kaplicy.
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, w którym mieści się plac zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 
ROZDZIAŁ III
 Organy przedszkola
§ 14

1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.
2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą.
3. Organy przedszkola mają zapewnioną możliwość podejmowania działań oraz inicjatyw w zakresie swoich kompetencji, współdziałając z dyrektorem.
§ 15

1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz - dyrektor.
2. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa.
3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
b) sporządza arkusz organizacji przedszkola,
c) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
d) odpowiada za realizację uchwał Rady Pedagogicznej,
e) zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
f) współdziała z nauczycielkami w wypełnianiu zadań przedszkola,
g) troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,
h) planuje i zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji doskonalenia zawodowego, dbając o jego zgodność z charakterem przedszkola,
i) organizuje wewnątrz przedszkolne doskonalenie nauczycieli
j) dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników z zastrzeżeniem § 35 ust.2 niniejszego Statutu,
k) przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
l) może stosować kary porządkowe wobec pracowników przewidziane w przepisach prawnych
i w wewnętrznych przepisach przedszkola,
m) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
n) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
o) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
 i kontrolującymi.
§ 16

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.
§ 17

1. Rada Pedagogiczna zwoływana jest przez dyrektora co najmniej cztery razy w roku.
2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 jej członków.
3. Z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.
4. Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej na cały rok oraz program każdego zebrania Rady przygotowuje dyrektor. 
§ 18

Przynajmniej dwa razy w roku w ramach spotkania Rady Pedagogicznej, organizuje się radę szkoleniową, mającą na celu doskonalenie nauczycieli.
§ 19

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) zatwierdzanie planu pracy przedszkola na dany rok,
b) przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian,
c) uchwalanie statutu lub jego zmian, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez organ prowadzący.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola,
b) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć oraz dodatkowych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
c) propozycje dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród, premii i innych wyróżnień.
§ 20 

Nauczycieli obowiązuje tajemnica w sprawach poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro nauczycieli, pracowników przedszkola, rodziców i dzieci.
§ 21

Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora z funkcji.
W tym wypadku przedstawiciel organu prowadzącego w ciągu 14 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
§ 22

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zarząd Rady Rodziców wybierany jest na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
3. Rada Rodziców może ustalić regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców. Może także poszukiwać funduszy z innych źródeł.
5. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. Pełni funkcję wspierającą, doradczą i opiniodawczą.
§ 23

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.
2. Wnioski i opinie dotyczące spraw przedszkola przyjmują następujący tryb rozwiązania:
a) jeśli sprawa została skierowana na piśmie do dyrektora, dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni,
b) w innych przypadkach, odpowiedzi udziela dyrektor ustnie na najbliższym zebraniu organu wnioskującego lub składającemu wniosek.
3. Jeśli sprawa została skierowana do Rady Pedagogicznej, to organ ten opiniuje wniosek
i przekazuje do dyrektora, który podejmuje decyzję i o rozstrzygnięciu informuje strony w ciągu 14 dni.
4. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego, który spór rozstrzyga.
 
ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola
§ 24

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekroczyć 80 dzieci zgrupowanych w czterech oddziałach.
3. W okresie szkolnych ferii zimowych i wakacji i przy zmniejszonej liczbie dzieci w przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.
4. Dyrektor powierza opiece każdy oddział jednej lub dwóm nauczycielkom, bądź jednego nauczyciela i jednej pomocy nauczyciela.
5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dąży się do tego, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 20.
7. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat. Na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które nie ukończyło trzech lat.
8. Dzieci od 5 roku życia są objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
§ 25

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
1. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor w wyznaczonym terminie.
2. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożenie jej w podanym terminie oraz podpisanie umowy przez rodziców/opiekunów prawnych.
3. Nie wykonanie któryś z wyżej wymienionych warunków w podanych terminach może skutkować skreśleniem dziecka z listy.
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności zapisu dziecka decydują odpowiednie kryteria.
5. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola to:
a) pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające,
b) rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola (rodzice zgłaszają dzieci w terminie rekrutacji wstępnej, podanej przez dyrektora),
c) kolejność zgłoszenia do przedszkola,
d) zachowanie zasady, iż rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola.
6. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.
§ 26

1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola.
2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
a) czas pracy przedszkola,
b) liczbę pracowników przedszkola,
c) ogólna liczbę dzieci z podziałem na oddziały,
d) terminy przerw pracy przedszkola.
§ 27

1. Przedszkole pracuje przez cały rok.
2. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
a) jeden miesiąc w okresie wakacyjnym - sierpień,
b) w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.
3. Pozostałe terminy przerw w pracy ustalane są przez dyrektora, po uzgodnieniu z organem prowadzący. Terminy przerw są ustalane zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 28

1. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 do 16.45.
2. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę (pełnoletnią) zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
§ 29

1. Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.
2. Ramowy program dnia ustala dyrektor przedszkola.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałem, ustalają szczegółowy program dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizacje dnia (np.: wyjścia, wycieczki, uroczystości).
§ 30

Wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizuje się w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
§ 31

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi w wieku 3 - 4 lata - około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut
§ 32

1. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
2. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców.
3. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 33

1. W przedszkolu jest możliwość przeprowadzenia badań specjalistycznych (psycholog, logopeda).
2. Rodzice wyrażają zgodę na przeprowadzenie tych badań.
 
ROZDZIAŁ V 
Opłaty w przedszkolu
§ 34

1. Koszty działalności przedszkola pokrywane są:
a) z dotacji z budżetu miasta,
b) z opłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności służącej do przygotowywania trzech posiłków:
- śniadania,
- obiadu,
- podwieczorku.
3. Rodzice dokonują tzw. opłat miesięcznych (opłata stała), za pobyt dziecka w przedszkolu, które w zależności od potrzeb, mogą być przeznaczone na remonty, utrzymanie lokali przedszkola, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni oraz na inne wydatki, tj. uroczystości czy imprezy przedszkolne.
4. Nieobecność dziecka nie zwalnia od uiszczenia opłaty stałej.
5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej trzech dni, przysługuje rodzicom zwrot wpłaty z tytułu dziennej stawki żywieniowej.
6. Wysokość odpłatności ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
7. Dyrektor może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych,
 w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 
ROZDZIAŁ VI
 Pracownicy
§ 35

1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, na podstawie Kodeksu Pracy, biorąc jednocześnie pod uwagę charakter przedszkola.
2. Cele i zadania statutowe przedszkola - katolickiej instytucji wychowawczej – pozostają
w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania dzieci.
3. Dyrektor przedszkola przy zatrudnianiu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją przedszkola przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nim oraz realizować zdania edukacyjne zgodnie z etosem przedszkola zapisanym w statucie.
§ 36 

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi katolickiego przedszkola.
§ 37

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutem.
2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.
§ 38

1. Nauczyciel realizując swe zadania jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
2. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami - w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
b) ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę i przedszkole,
c) włączania rodziców do współdziałania z przedszkolem.
3. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
a) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z wymaganiami programu wychowania przedszkolnego,
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą, pracę w kącikach tematycznych,
c) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
d) codzienne staranne przygotowywanie się do zajęć,
e) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
f) tworzenie w przedszkolu dobrej atmosfery,
g) organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,
h) prowadzenie dokumentacji,
i) realizacja zaleceń dyrektora,
j) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
k) doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych,
l) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym,
m) troska o własną formację.
n) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i zapoznanie rodziców z ich wynikami
o) Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich
§ 39

Nauczyciel ma prawo do:
a) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem,
b) awansu zawodowego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Karcie Nauczyciela.
§ 40

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pełniących funkcje pomocnicze, obsługi i administracyjne.
2. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych to:
a) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i otoczenia w ładzie i czystości,
b) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 
 
ROZDZIAŁ VII
 Wychowankowie
§ 41

1. Przyjęcia do przedszkola przeprowadza się wg § 25 ust.1 i 2.
2. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza jego terenem dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela /wychowawcy.
3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców.
§ 42

1. Rada pedagogiczna może również podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola.
2. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej z powodu:
a) sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych. Decyzja taka może być podjęta ze względu na dobro samego wychowanka lub dla dobra i bezpieczeństwa innych dzieci,
b) gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
c) na podstawie wniosku rodziców /opiekunów prawnych
d) gdy rodzice zalegają z opłatami za 2 miesiące za przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie,
e) gdy nastąpi brak współpracy miedzy rodzicami/ opiekunami a personelem dydaktycznym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.
 
ROZDZIAŁ VIII
 Postanowienia końcowe
§ 43

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 44

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 45

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - prowincja warszawska.
2. Dotacja, pochodząca z budżetu miasta, przekazywana jest na konto przedszkola.
3. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, jest działalnością statutową, oświatowo-wychowawczą, prowadzoną na podstawie ustawy o systemie oświaty.
 
Statut wchodzi w życie z dniem 20.11.2014 r.