Projekt Edukacyjny

   
   

PROJEKT EDUKACYJNY

Rok Szkolny 2016/2017

,,Sztuka przez duże „Sz”.”

 

CHARAKTERYSTYKA

Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono  własny świat, poznaje siebie w sztuce  i przez sztukę. Dziecko bawiąc się projektuje, kształtuje tworzywo i nie zastanawia się czy tworzy sztukę – poszukuje własnej metody działania. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji– gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną muzyczną i teatralną– trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Rysunek, taniec, ruch, muzyka i śpiew to te rodzaje ekspresji, które wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu u dziecka potrzeby poznawania świata i kształceniu jego aktywności edukacyjnej. Zgodne z tymi twierdzeniami i przekonane o ich dużym znaczeniu chcemy zrealizować projekt pt: „Sztuka przez duże „Sz”.”

 

W projekt włączymy zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Termin realizacji projektu od 01.09.2016 do 23.06.2017

CELE OGÓLNE

Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej, teatralnej, tanecznej i językowej:

                                                                                                                        

 • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka
 • eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji dziecka: plastyka, język, muzyka, taniec (ruch), i teatr
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie;
 • wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka;
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwo, rzeźba, muzyka, ruch, taniec i teatr;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką;
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania;
 • dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach ze sztuką oraz wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości;
 • kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE (dziecko)

Dzięki realizacji  treści  przedstawionych  w projekcie edukacyjnym dziecko:

 • odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne;
 • potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki;
 • kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w  różnych formach aktywności i twórczości artystycznej;
 • rozwija własny potencjał pozytywnych wartości,
 • potrafi współdziałać w zespole;
 • dostrzega piękno sztuki;
 • odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.

Cele projektu zostaną osiągnięte przez współpracę z rodzicami i gronem pedagogicznym.

 

Etapy przygotowania

Planowanie – w projekcie wezmą udział wszystkie dzieci poprzez spotkania, zajęcia warsztatowe, wycieczki, prace plastyczne, inscenizacje, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, spotkania z artystami, konkursy, przeglądy, uroczystości, wystawy.

 

Środki dydaktyczne/zasoby

Książki, ilustracje, zdjęcia, filmy, płyty CD, kukiełki, materiały recyklingowe oraz przyrodnicze, instrumenty muzyczne,

 

 

ZADANIA

METODY I FORMY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA /UCZESTNICZĄCA

MONITORING

TERMIN

 1. Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez obcowanie ze sztuką oraz wykorzystywanie różnorodnych technik i materiałów do prezentowania własnej twórczości:

 

 

 

 

Dowolna technika plastyczna- glina

 

 

 

 

Praca z materiałem recyklingowym

 

 

 

 

Praca z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

 

 

 

 

Wykonanie niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych

 

 

 

 

 

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Anna Szkopowiec

 

Plany miesięczne,

Zapis w dzienniku

Prace dzieci

3-

4-

5-

6-

 

 

3-

4-

5-

6-

 

 

3-

4-

5-

6-

 

 

3-

4-

5-

6-

 

 

Do 25 września uzgodnić terminy

 1. Zapoznanie z rodzajami malarstwa- pejzaż, portret.

Wykonanie pejzażu zimowego

 

 

 

Wykonanie portretu z okazji Dnia Mamy i Taty

 

 

Utworzenie kącika malarskiego

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Anna Szkopowiec

Plany miesięczne,

Zapis w dzienniku

Prace dzieci

16-20 stycznia

 

 

 

22-26 maja

 

 

 

16-20 stycznia

 1. Rozwijanie ekspresji muzycznej, ruchowej, kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

 

- słuchanie utworów muzyki klasycznej; zapoznanie z utworami wybitnych kompozytorów: Chopina, Vivaldiego; Mozarta; Straussa

 

- przygotowanie „kącika muzycznego" wyposażonego w instrumenty muzyczne i zaznajomienie dzieci z ich nazwami

 

- uczestniczenie w koncertach muzycznych organizowanych na terenie przedszkola np.: Artystyczny Kogel-Mogel;

 

-nauka lub przypomnienie słów i melodii hymnu przedszkolnego

 

- zabawy z zastosowaniem elementów tańca- nauka prostych układów tanecznych, np.: taniec ludowy i współczesny

 

- organizowanie występów taneczno- wokalnych np.: Jasełka

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie utworów muzycznych z płyt CD

 

 

 

 

Kącik muzyczny- ekspozycja instrumentów muzycznych w salach

 

 

 

Udział w koncertach

 

 

 

 

Nauka hymnu przedszkolnego

 

 

 

Udział w zajęciach tanecznych

 

 

 

 

 

Udział w występach

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Anna Szkopowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szkopowiec

 

 

 

Agnieszka Kopańska

 

 

 

Agata Spirka

 

 

 

 

 

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Agata Spirka

Anna Szkopowiec

 

Plany miesięczne,

Zapis w dzienniku

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-25 listopada

 

 

 

 

 

21-25 listopada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 i 12 października

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rozwijanie twórczej postawy dziecka i własnej ekspresji oraz poznawanie różnych form teatralnych

 

- Dzień Niepodległości

 

- Jasełka połączone z Dniem Babci i Dziadka

 

- Dzień Mamy i Taty

Oglądanie widowisk teatralnych w różnych konwencjach na terenie placówki organizowanych przez różne agencje artystyczne

 

Inicjowanie zabaw z elementami dramy i pantomimy oraz nabywanie umiejętności aktorskich przez dziecko

 

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Agata Spirka

Anna Szkopowiec

 

Plany miesięczne

Zapis w dzienniku

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

 

 

 

 

 

 

8 listopada

 

 

 

 

3-

4-

5- 24 maja

6- 22 maja

 1. Udział dzieci w warsztatach plastycznych

 

-Sztuka puka do przedszkolaka

 

 

 

 

 

 

- Centrum Edukacji Regionalnej

 

 

- Pracownia edukacyjna „Wiatrak”

Zajęcia warsztatowe

 

 

„Artysta – kto to taki”

 

„Dawno, dawno temu…- czyli jak kiedyś żyli ludzie”

 

„Pory roku”

 

 

Warsztaty wyplatania koszyków z wikliny

 

 

Warsztaty mydlarskie

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Anna Szkopowiec

 

Plany miesięczne

Zapis w dzienniku

Karta wycieczki

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia w kronice

Wykonane koszyki

Karta wycieczki

 

Wykonane mydełka

 

 

 

6 października

 

 

 

 

 

9 września

 

 

 

Po 17.04

 1. Wycieczki do Muzeów

 

- Muzeum Narodowe

 

- Muzeum Etnograficzne

 

- Muzeum Instrumentów Muzycznych

 

- Pałac Muzeum w Rogalinie

 

-Brama Poznania

 

Wycieczka edukacyjna, lekcja muzealna

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Anna Szkopowiec

 

Karta wycieczki

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

 

 1. Wycieczki do Teatru Muzycznego, Opery, Teatru Animacji i Multikina

Oglądanie przedstawienia:

 

- Teatr Muzyczny

 

- Multikino

 

- Opera

 

- Teatr Animacji

Renata Czaplińska

Karta wycieczki

 

 

 

31 listopada

 

19 stycznia

18 maja

 1. Spotkania z ludźmi kultury i sztuki

 

Udział dzieci w spotkaniu z:

 

- organistą

 

- piosenkarką

 

- muzykiem

 

- plastykiem

 

 

Renata Czaplińska

 

Agnieszka Kopańska

 

Renata Czaplińska

 

Anna Szkopowiec

 

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

 

 1. Grupowy Przegląd Recytatorski „Słowo jest Sztuką”

Udział dzieci i członków rodziny w przeglądzie.

Przygotowanie dzieci przez rodziców.

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Anna Szkopowiec

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

3- latki - 7 marca

4- latki – 9 marca

5- latki – 15 marca

6- latki – 14 marca

 1. Konkurs plastyczny na wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej

Wykonanie ozdoby przez dziecko wraz z rodzicem

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Regulamin konkursu

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

Termin oddawania prac – 5- 16 grudnia

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 19 grudnia

 1.  Korzystanie przez nauczycieli z różnych form doskonalenia zawodowego

Warsztaty muzyczno- taneczne A. Loska

 

 

 

 

 

 

 

Metoda aktywnego słuchania myzyki Batii Strauss (rada szkoleniowa)

Renata Czaplińska Aleksandra Jackowiak

Agnieszka Kopańska

Anna Mazur

Izabela Mościcka

Dorota Murawska

Anna Szkopowiec

 

 

Izabela Mościcka

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 listopada

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Opracowały :  mgr Renata Czaplińska

                                                                                                                                                                                                                        mgr Aleksandra Jackowiak

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY

Ro szkolny 2015/2016

,,DZIECKO W ŚWIECIE KSIĄŻKI”

 

CHARAKTERYSTYKA

Zadaniem ludzi dorosłych jest wychowanie dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jednym ze sposobów by tak się stało może być czytanie dzieciom książek. W dobie wszechobecnej telewizji i komputeryzacji książka została odsunięta na dalszy plan. Nadal jednak jest ważnym środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy.

Czytanie jest zależne od indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Rozwija nie tylko sferę poznawczo-intelektualną ale wzbogaca również o wartości moralno-społeczne. Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna praca obu stron przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika. Przekonane o tym fakcie chcemy zrealizować projekt pod tytułem ,,Dziecko w świecie książki”.

 

W projekt włączymy zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Termin realizacji projektu od 01.09.2015 do 30.06.2015

 

CELE OGÓLNE

 • rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką jako źródłem wiedzy i przyjemności
 • zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
 • wprowadzenie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość, piękno
 • wspomaganie rozwoju mowy
 • wszechstronny rozwój dziecka przez kontakt ze sztuką plastyczną i teatralną
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom
 • zapoznanie z zawodami oraz miejscami związanymi z książką

CELE SZCZEGÓŁOWE (dziecko)

 • wie, że książki są źródłem wiedzy
 • chętnie ogląda książki
 • z zainteresowaniem słucha czytanych tekstów
 • zna zasady korzystania z książek
 • rozpoznaje postacie z utworów i umie ocenić postępowanie bohaterów książek
 • dostrzega dobro i zło
 • bierze udział w inscenizacjach do poznanych utworów
 • potrafi wykonać ilustrację, opisać obrazki, odpowiadać na pytania
 • zna różne gatunki literackie (baśń, bajka, legenda, opowiadanie, poezja)
 • zna etapy powstawania książki ,,od autora do czytelnika” oraz zawody związane z powstawaniem książki (autor, ilustrator, drukarz, introligator)
 • poznaje księgarnię i jej działy
 • poznaje bibliotekę i jej działy tematyczne oraz uczestniczy w warsztatach
 • bierze udział w wycieczce do drukarni
 • uczestniczy w akcjach: ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Wędrująca książka” i ,,Uwolniona książka”
 • wykonuje zakładkę do książki jako prezent z okazji Dnia Mamy i Taty
 • bierze udział w balu karnawałowym przebrane za postać z bajki

 

Cele projektu zostaną osiągnięte przez współpracę z rodzicami i gronem pedagogicznym.

 

 

 

Etapy przygotowania

Planowanie – w projekcie wezmą udział wszystkie dzieci poprzez spotkania, zajęcia warsztatowe, wycieczki, prace plastyczne, wymiany książek, inscenizacje.

Efektem projektu będzie np. przygotowanie albumów, zakładek.

 

Środki dydaktyczne/zasoby

Książki, ilustracje, zdjęcia, plakaty, filmy, płyty CD

 

 

ZADANIA

METODY I FORMY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA /UCZESTNICZĄCA

MONITORING

TERMIN

 1. Przypomnienie i aktualizacja zasad korzystania z książek. Stworzenie i umieszczenie regulaminu w kąciku czytelniczym.
 2. Wprowadzenie zasad korzystania z książek oraz stworzenie i umieszczenie regulaminu w kąciku czytelniczym.

Kącik czytelniczy-ekspozycja książek w salach

Rozmowa

Bernadeta Dyc

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Anna Szkopowiec

Plany miesięczne, Zapis w dzienniku

16 .09.2015-4-latki

04.09.2015-

5-latki

 

28.09.2015-

3-latki

 1. Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literackimi (bajka, baśń, legenda, opowiadanie, poezja).

Rozmowa

Obserwacja i pokaz

Opowiadanie

Bernadeta Dyc

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Anna Szkopowiec

Plany miesięczne, Zapis w dzienniku

06.10.2015

03.11.2015

01.12.2015

05.01.2016

02.02.2016

01.03.2016

05.04.2016

10.05.2016

07.06.2016

 

 1. Wykorzystanie literatury w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz  rozwijanie wyobraźni i fantazji podczas aktywności twórczej (plastycznej, teatralnej).

Zabawa, rozmowa

Gry dydaktyczne

Bernadeta Dyc

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Anna Szkopowiec

Plany miesięczne

Zapis w dzienniku

Wystawy prac dzieci

Albumy, zdjęcia

 

07.10.2015

04.11.2015

02.12.2015

13.01.2016

03.02.2016

02.03.2016

O6.04.2016

11.05.2016

08.06.2016

 1. Wprowadzenie zwyczaju „Czas na bajkę” – czytanie książek w określonych porach dnia.

Głośne czytanie książek

 

Bernadeta Dyc

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Anna Szkopowiec

Plany miesięczne

Zapis w dzienniku

Wtorek i czwartek przez cały rok

 1. Kontynuacja akcji „Cała polska czyta dzieciom”.

Wizyty dorosłych czytających dzieciom

 

Bernadeta Dyc

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Anna Szkopowiec

Lista osób czytających dzieciom

06.10.2015

03.11.2015

01.12.2015

05.01.2016

02.02.2016

01.03.2016

05.04.2016

10.05.2016

07.06.2016

 

 1. Kontynuacja współpracy z biblioteką: wypożyczanie książek, udział w zajęciach warsztatowych.

Zajęcia warsztatowe

 

Renata Czaplińska

Karta wycieczki

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

05.11.2015

03.12.2015

07.01.2016

05.02.2016

03.03.2016

07.04.2016

06.05.2016

02.06.2016

 1. Bal karnawałowy pt. „W świecie wierszy, baśni i bajek.

Stroje dzieci przygotowane przez rodziców

Anna Szkopowiec

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

 

03.02.2016

 1. Zorganizowanie akcji pt.

„Wędrująca książka”.

Wymiana lub wypożyczanie książek między dziećmi

Bernadeta Dyc

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Anna Szkopowiec

Zeszyt zapisu wymiany książek

01.03.2016 - 20.03.2016

 1. Zorganizowanie akcji

„Uwolniona książka”.

 

Zorganizowanie miejsca uwalniania książek – do 5 sztuk

Bernadeta Dyc

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

04.04.2016 - 08.04.2016

 1. Wycieczka do drukarni.

Wycieczka edukacyjna

Renata Czaplińska

Karta wycieczki Zdjęcia w kronice przedszkolnej

 

 1. Wizyta w księgarni – zajęcia warsztatowe.

Wycieczka edukacyjna

Renata Czaplińska

Karta wycieczki Zdjęcia w kronice przedszkolnej

01.10.2015

 1. Wykonanie zakładki do książki jako prezent z okazji Dnia Mamy i Taty.

Dowolna technika plastyczna

Bernadeta Dyc

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Anna Szkopowiec

Wykonana zakładka

16.05.2016 - 20.05.2016

 1. Zorganizowanie przeglądu recytatorskiego.

Recytacja dowolnie  wybranego wiersza

Aleksandra Jackowiak

Renata Czaplińska

Regulamin konkursu

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

16.03.2016

 1. Festyn – przygotowanie przedstawienia na podstawie bajki lub innego scenariusza.

Przedstawienie w wykonaniu rodziców

Anna Szkopowiec

Rodzice

Scenariusz przedstawienia

Zdjęcia w kronice przedszkolnej

21.05.2016

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Opracowała : Renata Czaplińska

 

PROJEKT EDUKACYJNY

Rok Szkolny 2014/2015

„POLSKA MOJA OJCZYZNA”

 

Charakterystyka

Na podstawie obserwacji dzieci i rozmów z rodzicami zauważyłyśmy niski poziom wiedzy dzieci na temat naszej ojczyzny. W czasie realizacji projektu pragniemy podnieść poziom wiedzy na temat ojczyzny. Zaplanowałyśmy projekt pod tytułem POLSKA MOJA OJCZYZNA. Chcemy rozwinąć poczucie przynależności do wspólnoty narodowej, a także zapoznać z jej atrybutami: symbolami narodowymi, ciekawymi miejscami historią, tradycjami, legendami. Odnosząc się do nowej historii widzimy jak ważne jest poczucie tożsamości narodowej, i jak ważna jest ta świadomość w  kształtowaniu własnej osobowości.

W projekt chcemy zaangażować zarówno dzieci  jak i ich rodziców.

Terminy realizacji od 01.09. 2014 do 26.06. 2015

Cele ogólne

 • wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej
 • poznawanie polskich tradycji
 • ukochanie piękna naszej ojczyzny
 • zapoznanie z historią
 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • zapoznanie z symbolami narodowymi

Cele szczegółowe (dziecko):

 • wymienia niektóre polskie tradycje
 • wypowiada się na temat niektórych tradycji np. (świątecznych malowanie jajek, łamanie się opłatkiem, śmigus dyngus)
 • nazywa niektóre potrawy regionalne
 • wymienia poszczególne regiony Polski
 • podaje które miasto jest stolicą Polski
 • wymienia ważniejsze miasta
 • podaje najdłuższą rzeką w Polsce
 • wskazuje Polskę na mapie
 • wymienia niektóre legendy związane z naszą ojczyzną
 • śpiewa hymn Polski dwie zwrotki
 • przyjmuje właściwą postawę w czasie śpiewania hymnu
 • opisuje wygląd godła
 • opisuje wygląd flagi Polski
 • bierze udział w akademii z okazji dnia Niepodległości
 • bierze udział w jasełkach ludowych
 • bierze udział w rodzinnym konkursie plastycznym „Kto ty jesteś?”
 • bierze udział w wycieczce do ciekawych miejsc na przykład Zakopane

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez współpracę z rodzicami i gronem pedagogicznym.

Etapy przygotowania

Planowanie - w projekcie wezmą udział wszystkie dzieci

poprzez wycieczki spotkania psycho-edukacyjne z rodzicami, przeżywanie świąt narodowych, ekspozycję galerii prac, inscenizacje. Efektem projektu będzie np. przygotowanie filmiku przez rodziców, wydanie broszur.

Środki dydaktyczne /zasoby:

Mapy, widokówki, filmy, płyty CD

 

 

                    Zadania

     Metody i Formy

Osoba odpowiedzialna/uczestnicząca

Monitoring

Termin

„Od morza do gór”

Zaznajomienie dzieci z geografią Polski (ukształtowanie terenu, główne miasta, rzeki itp.)

 

rozmowa, wycieczka

gry dydaktyczne

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Sylwia Jasionowicz

Anna Mazur

Renata Czaplińska

Plany miesięczne

Zapis w dzienniku

Karta wycieczki

16.10.2014-3/4latki

21.10.2014-5/6latki

„Smok Wawelski”

Zapoznanie dzieci z historią Polski

(legendy, opowiadania, zabytki, stroje regionalne)

Rozmowa

Obserwacja i Pokaz

Opowiadanie

Gry dydaktyczne

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Sylwia Jasionowicz

Anna Mazur

Renata Czaplińska

 

Zapis w dzienniku

Plany miesięczne

3.11.2014-3/4latki

4.11.2014-5/6latki

„Do Hymnu”

Objaśnienie dzieciom znaczenia symboli narodowych.

 

Ekspozycja symboli narodowych w każdej z sal.

 

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Sylwia Jasionowicz

Anna Mazur

Renata Czaplińska

 

zdjęcia

Listopad 2014

„Święto Niepodległości” Zorganizowanie Akademii z okazji Święta Niepodległości

Przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci

Renata Czaplińska

Zdjęcia

scenariusz

7.112014

 

 

 

 

Konkurs plastyczny pt. „Kto Ty jesteś…?”

 

Konkurs plastyczny w dowolnej technice na podstawie wiersza W. Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”

Renata Czaplińska

Lidia Burdach

Zdjęcia

Regulamin konkursu

październik/listopad 2014

„Polska kuchnia”

Zapoznanie z potrawami regionalnymi.

Zajęcia kulinarne

Anna Szkopowiec

Anna Urbańska - rodzic

Zdjęcia

Zapis w dzienniku

Plany miesięczne

17.11.2014-3latki

19.11.2014-3/6latki

24.11.2014-5latki

„Opłatek i Śmigus – Dyngus”

Wprowadzenie dzieci w znaczenie tradycji narodowych

Słowne (rozmowa, opowiadanie, zagadki)

Oglądowe (obserwacja, pokaz)

Lidia Burdach

Agnieszka Kopańska

Aleksandra Jackowiak

Sylwia Jasionowicz

Anna Mazur

Renata Czaplińska

 

Zapis w dzienniku

Plany miesięczne

 

„Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyźnie miłej”

Jasełka przedszkolne na ludowo.

Przedstawienie

 w wykonaniu dzieci

Renata Czaplińska

 Aleksandra Jackowiak

Agata Spirka

Scenariusz,

film DVD,

       zdjęcia

22.01.2015

„W Starej chacie”

Wycieczka do Rogalowego Muzeum w Poznaniu

Wycieczka edukacyjna

Sylwia Jasionowicz

Karta wycieczki

zdjęcia

27.01.2015

„Zajęcia w Bibliotece Raczyńskich”

Zorganizowanie wyjścia do Biblioteki Raczyńskich-

Zajęcia warsztatowe

Wycieczka edukacyjna

Renata Czaplińska

Sylwia Jasionowicz

 

Karta wycieczki

zdjęcia

18.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Festyn”

Przygotowanie przez rodziców przedstawienia na podstawie bajki lub legendy polskiej.

Przedstawienie

 w wykonaniu rodziców

Anna Szkopowiec

Rodzice

scenariusz

23.05.2015

„Znamy Polskę”

Dzień Dziecka pod hasłem Znamy Polskę

Interaktywny spacer po salach przedszkolnych

Sylwia Jasionowicz

Agnieszka Kopańska

 

Zapis w dzienniku

Plany miesięczne

1.06.2015