Koncepcja pracy przedszkola 2014/2018 r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2014/2018 r.

Charakterystyka przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NAZARETANEK W POZNANIU NA LATA  2014 - 2018 r.
Charakterystyka przedszkola


Przedszkole Sióstr Nazaretanek  prowadzi działalność wychowawczo – dydaktyczną, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. Placówka nosi nazwę Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest zlokalizowana przy ul. Miastkowskiej 124 w Poznaniu. Budynek jest przystosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Znajduje się w nim szatnia, kuchenka, kuchnia, gabinet dyrektora, sale zajęć 3,4,5 i 6-latków wyposażone w łazienki, pracownia logopedyczna, dwie jadalnie dla dzieci. Wyposażenie sal zajęć dostosowane jest do poziomu rozwoju dzieci. Nie brakuje w nich atrakcyjnych zabawek i pomocy dydaktycznych. Budynek nie posiada sali gimnastycznej. W pobliżu przedszkola znajduje się ogród i plac zabaw. Obecnie do przedszkola uczęszcza ok. 50 dzieci w wieku od 2, do 6 lat. Rodzice nowo przyjętych dzieci są informowani, że w placówce jest preferowane wychowanie według wiary katolickiej. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu to przeważnie ludzie młodzi mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Personel pedagogiczny składa się z 7 nauczycieli wychowania przedszkolnego w tym 4 sióstr i 3 osób świeckich. Pracują również nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe: logopeda, rytmiczka, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną, instruktor zajęć szachowych, trener prowadzący zajęcia sportowe, nauczyciel tańca.
Nauczycielki opracowują plany pracy w oparciu o tzw. bloki tematycznie obejmujące jeden tydzień lub więcej. Każda z wychowawczyń podejmuje indywidualny sposób planowania i zapisu tych planów zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce i ustalonymi na Radzie Pedagogicznej.
Na tematykę zajęć w przedszkolu wpływa:

 •  aktualna pora roku
 •  plan uroczystości i imprez w przedszkolu i w domu
 •  możliwości i potrzeby rozwojowe poszczególnych grup wiekowych i dzieci (spontaniczne lub wynikające z zabaw tematycznych)
 •  propozycje rodziców

O realizowanych tematach nauczycielki informują rodziców na gazetkach ściennych oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce danej grupy.
W planach poszczególnych grup zawarty jest plan obserwacji dzieci a w grupach starszych 5-6 latków dodatkowo jeszcze diagnozy przedszkolnej. Dokumentowanie tych obserwacji jak i diagnozy odbywa się na arkuszach opracowanych przez nauczycielki  lub wybranych z tych które proponują różne wydawnictwa.
Placówka jest czynna od 6.45 do 16.45 od poniedziałku do piątku. Wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych: rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego W placówce są jeszcze prowadzone dla chętnych dzieci : zajęcia szachowe, kółko plastyczne, zajęcia baletowe i zajęcia sportowe.
Organizowana jest również na terenie placówki pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
Przedszkole jest katolicką instytucja pedagogiczną, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego człowieka i dobrego katolika można, a nawet trzeba wziąć pod uwagę wybrałyśmy w naszym przedszkolu te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm swego istnienia oraz możliwości własnego rozwoju, a także pozwolą mu „doświadczyć” i pokochać Boga jako Najwyższą Wartość, a co za tym idzie – drugiego człowieka. Aby osiągnąć ten cel ustaliłyśmy następującą hierarchię wartości ważnych dla wychowania w naszym przedszkolu:
Bóg – Ten, który jest Tajemnicą, celem i sensem naszego życia, Najwyższą Wartością
„Ten, od Którego wszystko pochodzi, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”
Miłość – wyrażona w przykazaniu miłości, które dał nam Jezus Chrystus, można ją rozpatrywać w trzech płaszczyznach:

 •  Miłość Boga – przez kształtowanie ducha modlitwy, życie sakramentalne i wiarę w codzienności
 •  Miłość człowieka – wychowanie do przebaczenia, szacunku, akceptacji i tolerancji
 •  Miłość siebie – akceptacja siebie takim jakim się jest, wiara we własny rozwój

Prawda – życie w prawdzie, mówienie o czymś co jest zgodne ze stanem
Dobro – jako wartość uniwersalna odnosi się do człowieka i całego świata stworzonego, to pozytywne działanie człowieka, dążenie ku szczęściu, łagodności
Godność – znajomość swojej wartości jako człowieka i jako jednostki „wiem kim jestem”
Wolność – poszanowanie dla ludzkich wyborów, odpowiedzialność za swoje wybory, nie wolność od zasad i norm  lecz wolność ku wartościom
Patriotyzm – rozumiany jako miłość do ojczyzny (poznawanie jej krain geograficznych, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), poszanowanie jej historii, opowiadanie się za prawdą, rozpoznawanie i poszanowanie symboli własnego kraju, miejscowości (godło, flaga, barwy narodowe, hymn, herb miasta), dostrzeganie piękna i wartości sztuki i dorobku polskiej nauki i kultury
Szacunek – okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem, utrwalanie form grzecznościowych, poszanowanie pracy
Piękno – kształtowanie wrażliwości na Boga, człowieka, przyrodę, muzykę, sztukę; umiejętność rozróżniania piękna od brzydoty (pomoc w wybieraniu dobrych wartości), kształtowanie delikatności, estetyki, czystości
Wszystkie działania wychowawcze podejmowane w naszym przedszkolu będą zmierzać do tego aby wychowanek przedszkola był:

 • Człowiekiem: uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, który kieruje się w swoich wyborach Najwyższą wartością, jaką jest Bóg i wybierającym dobro innych, dążącym do wolności, znającym i akceptującym swoją wartość jako osoby, rozwijającym swoje dary i talenty
 • Prawdziwym chrześcijaninem
 • Patriotą
 • Przygotowanym do nauki w szkole
 • Odpowiedzialnym rodzicemMisja przedszkola
•    Wspomaga indywidualny, wszechstronny rozwój dziecka,
•    Sprawuje opiekę nad dzieckiem - odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki - pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w trosce o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
•    Realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka w także z osobami oraz instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi działalność przedszkola
•    Preferuje chrześcijański model wychowania (wychowuje na prawego człowieka, dobrego katolika)
•    Przygotowuje dzieci do nauki w szkole
•    Zaspokaja podstawowo potrzeby dziecka, to jest: poczucia bezpieczeństwa, poczucie miłości, poczucie akceptacji, poczucie afirmacji
Nasze zamierzenia realizujemy przez:
•    Indywidualny kontakt z każdym dzieckiem oraz rozmowy indywidualne z rodzicami
•    Rozwijanie zainteresowań i spontanicznych działań dzieci przez formy pracy zespołowej i zajęć grupowych
•    Adaptację nowych i aktualnych metod w pracy wychowawczej, dobierając np. odpowiednie lektury
•    Zebrania z rodzicami
•    Wycieczki
•    Msze św. dla dzieci, rodziców, spotkania opłatkowe ,festyny
•    Uroczystości i imprezy przedszkolne
•    Udostępnienie dzieciom różnych środków dydaktycznych
•    Uczestniczenie dzieci w konkursach

Reguły panujące w naszym przedszkolu
Reguły obowiązujące dzieci:
•    W budynku
- witanie się i żegnanie z personelem , stosownie zwrotów: „Szczęść Boże”, „Dzień Dobry”, „Do widzenia”
- zmienianie butów na kapcie w szatni
- nieopuszczanie sal bez wiedzy wychowawczyń
- szanowanie zabawek, sprzątanie po sobie, odkładnie ich na wyznaczone miejsce
- reagowanie na polecenia wychowawczyń
- kulturalne spożywanie posiłków
- możliwość przynoszenia zabawek z domu
- dbanie o higienę i czystość, mycie zębów po obiedzie
•    Na placu zabaw
- piaskownica jest dla wszystkich dzieci
- dzieci sprzątają po sobie zabawki po skończonej zabawie przed zejściem z placu zabaw
- piasku z piaskownicy nie wynosimy w inne miejsca
- dzieci starsze opiekują się młodszymi
- ze sprzętu znajdującym się na placu zabaw korzystamy zgodnie z jego przeznaczeniem
- w czasie spacerów dzieci nie odłączają się od grupy
Reguły obowiązujące rodziców:
Rodzice mogą wchodzić do sal, jeśli nie przeszkadza to w prowadzeniu zajęć z grupą lub indywidualnych.
- Do przedszkola dzieci są przyprowadzane przez rodziców, opiekunów
- Dziecko z przedszkola mogą odbierać rodzice lub upoważnione przez nich osoby (za okazaniem pisemnego upoważnienia).
- Osoby, które odbierają dzieci z przedszkola (powinny być pełnoletnie) muszą być znane dziecku i nie mogą być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Jeśli dziecko odbiera ktoś spoza rodziny, rodzice powinni wcześniej przekazać nazwisko danej osoby nauczycielce, która jest rano na dyżurze, (jeśli jest to sytuacja jednorazowa).
- Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30. Przyprowadzanie dziecka po w/w godzinie powinno być zgłoszone wcześniej.
- Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci.
- Dzieci nie powinny przynosić posiłków i słodyczy.
- Odpłatność za przedszkole – do 10 każdego miesiąca, w godzinach, gdy czynna jest kancelaria lub na konto rachunku bankowego
- Z wszelkimi uwagami i zastrzeżeniami dotyczącymi przedszkola, rodzice winni zgłaszać się do Siostry Dyrektor
- Rodzice zgłaszają każdą dłuższą nieobecność dziecka
- Są zobowiązani uczestniczenia w zebraniach dla nich organizowanych oraz uroczystościach przedszkolnych
- Zgłaszają wychowawczyniom informacje dodatkowe lub specjalne życzenia dotyczące dziecka
- Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów i adresów

Reguły obowiązujące wychowawców i pozostałych pracowników:
Zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci w budynku i poza nim.
- nie zostawiają grupy bez opieki
- szanują dziecko i jego prawa
- wychowawcy systematycznie i dokładnie przygotowują się do zajęć
- dbają o prawidłowy, kompleksowy rozwój każdego dziecka
- dbają o porządek, ład i estetykę pomieszczeń przedszkola
- każdy wypełnia swe obowiązki według odpowiedniego zakresu zadań

Współpraca z rodzicami
Współpraca przedszkola z rodzicami w naszej placówce opiera się na trzech podstawowych założeniach:
•    Obowiązek wychowania własnych dzieci ciąży przede wszystkim na rodzicach i do rodziców należy kształtowanie sytemu wartości, postaw społeczno - moralnych
i religijnych uczenie rzetelnej pracy, uczciwości, odpowiedzialności, właściwego stosunku do innych ludzi i do samego siebie, a przedszkole powinno wszechstronnie wspomagać rodziców w wypełnianiu tych obowiązków
•    Wychowanie zależy przede wszystkim od atmosfery domu rodzinnego. Dziecko musi czuć się bezpiecznie w najbliższym otoczeniu, musi odczuwać ze strony rodziców zainteresowanie, wyrozumiałość, aprobatę i pomoc, i to nie tylko w momentach odnoszenia sukcesów, ale również a może przede wszystkim, w chwilach trudności
 i porażek.
•    Dom rodzinny i przedszkole muszą stale i odpowiedzialnie współpracować ze sobą w zakresie wspomagania rozwoju dzieci. Rodzice muszą być przeświadczeni, że warunkiem efektywnego wychowania ich dzieci jest ciągła współpraca.
Współpraca z rodzicami powinna służyć dobru dziecka i jego rodzinie. Ma służyć również wypracowaniu wspólnej linii wychowania. W przedszkolu zależy nam na bezpośrednim kontakcie z rodzicami. Organizujemy różne formy spotkań, by zachęcić rodziców do bliższego zapoznania się z pracą w przedszkolu.

 Należą do nich:

 • Dni otwarte
 • Zebrania grupowe
 • Indywidualne rozmowy z rodzicami
 • Wspólne wycieczki, pikniki, ogniska, festyny
 • Udostępnianie książek, publikacji – biblioteczka dla rodziców znajdująca się na terenie przedszkola
 • Wspólne przygotowywanie (nauczyciele, rodzice) i świętowanie uroczystości
 • Rodzice mogą oglądać prace plastyczne wykonane przez swoje dzieci (gazetki ścienne z pracami dzieci)
 • Udostępnianie tematów kompleksowych na poszczególne miesiące ( strona internetowa, gazetka przeznaczona do tego celu)
 • Kronika przedszkolna
 • Gromadzenie prac plastycznych i kart pracy dzieci w teczkach – w każdej chwili rodzice mają je do wglądu
 • Wspólna modlitwa podczas Mszy Świętych

W przedszkolu istniej Rada Rodziców, która uczestniczy w organizacji roku szkolnego. W jej skład wchodzą przedstawiciele rodziców każdej grupy wiekowej. Badamy opinie rodziców i ich oczekiwania wobec przedszkola przez rozmowy i ankiety, których wyniki mają wpływ na planowanie dalszej pracy w przedszkolu.

Adaptacja dzieci do środowiska przedszkolnego
Dzieci mogą przynosić swoja ulubiona zabawkę do przedszkola.  W pierwszych dniach wrześniowych nauczycielki zapoznają dzieci z budynkiem przedszkola, placem zabaw, ogrodem, z nazwami innych grup, całym personelem. W tym okresie, ze względu na adaptację najmłodszych dzieci, czas przebywania w placówce, w uzgodnieniu z rodzicami, skracamy do 5 godzin (przez dwa pierwsze tygodnie września). W pierwszych dniach organizujemy luźne zabawy, spacery, zabawy na placu zabaw. Nie wprowadzamy od razu nowych reguł, zasad, dziecko musi poczuć się
"u siebie".
 
Uznajemy, że dziecko się zaadoptowało, gdy:
•    Chętnie przychodzi do przedszkola
•    Przestaje płakać
•    Ma swojego kolegę, koleżankę
•    Opowiada o przedszkolu w domu
Rodzice nowych dzieci maja zawsze możliwość porozmawiania o swoim dziecku z wychowawczyniami i mogą dowiedzieć się o postępowaniu dzieci z prac wystawianych w szatni na gazetkach.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu
Dziecko dla nas to:

 • odrębna osobowość, mająca własne myślenie, charakter, które wymagają szacunku
 •  osoba samodzielna, umiejąca wybierać, otwarta w sytuacjach zadaniowych, ufna, szczera, uczciwa
 •  umiejąca żyć na co dzień wymaganiami stawianymi przez Boga i otoczenie
 •  dobra dla innych
 •  kulturalna, wrażliwa, miła, wdzięczna, zaradna
 •  żądna poznania świata
 •  wolna
 •  wychowywana w szacunku dla innych
 •  wychowywana w atmosferze miłości, zdrowej dyscypliny
 •  biorąca udział w procesie swojego wychowania

Wizja wychowawcy w naszym przedszkolu
W naszym przedszkolu wychowawca :

 • Kocha dziecko i pragnie się z nim „spotkać”
 • Dąży do wychowania dzieci postępując zgodnie ze swoim sumieniem
 • Wychowuje do szacunku dla wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich, do poznania Boga i wdrażania Jego Przykazań w życiu codziennym
 • Uczy stawiania Boga na pierwszym miejscu
 • Uczy szacunku, miłości, dobra, wrażliwości na drugich
 • Uczy modlitwy
 • Troszczy się o duchowy, intelektualny i fizyczny rozwój dziecka
 • Traktuje sprawy dziecka bardzo poważnie i z nim przeżywa jego radości i smutki
 • Dotrzymuje danego słowa
 • Jest konsekwentny i sprawiedliwy
 • Nie odrzuca żadnego dziecka, zwłaszcza tego sprawiającego problemy wychowawczeWizja przedszkola
W naszym  przedszkolu dzieci, rodzice i pracownicy będą rozwijali doskonalili własną osobowość, zakorzenione własne zdolności w atmosferze rodzinnej, tj. przyjaźni, szacunku, życzliwości, miłości i zdrowej rozsądnej ambicji, by każdy stał się człowiekiem na wzór Jezusa, Maryi i Józefa Świętego i w ten sposób oddawał cześć swemu Bogu i Stwórcy. Rodzice, wychowawcy i inni pracownicy będą w pełni zaangażowani w sprawę wychowania dziecka poprzez dążenie do zachowania wspólnej linii wychowawczej. Sale zajęć będą estetyczne, wyposażone w różne kąciki zabaw, różnorodne pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasza placówka jest miejscem w którym wychowujemy, uczymy i opiekujemy się dziećmi w wieku przedszkolnym. Będziemy się starali stwarzać sytuacje wychowawcze, które uczą tolerancji, przynależności narodowej, odpowiedzialności, szacunku dla innych, umiejętności wyrażania własnych emocji, twórczego myślenia. Będziemy starać się wykorzystywać w tym celu różne metody i formy pracy poprzez zabawę, małe formy teatralne, żywy kontakt ze sztuką, działalność plastyczno – techniczną, spotkania z ludźmi świata kultury oraz przedstawicielami różnorodnych grup zawodowych.
Prawa dziecka w naszym przedszkolu
Wszyscy pracownicy przedszkola (wychowawcy i personel obsługowy) są zaznajamiani   z prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętymi przez ONZ 20 XI 1989 r. Staramy się, by również rodzice i dzieci dobrze znali te prawa. Zgodnie z tą konwencją w naszym przedszkolu dzieci mają prawo do:
•    Zachowania swojej tożsamości narodowej i wyznania
•    Swobodnego wyrażania własnych poglądów, do swobodnej wypowiedzi
•    Swobody myśli, sumienia i wyznania
•    Korzystania z rożnych źródeł informacji
•    Opieki zdrowotnej
•    Korzystania z systemu zabezpieczeń społecznych ( w tym socjalnych)
•    Warunków niezbędnych dla rozwoju dziecka
•    Bezpłatnego nauczania w celu
- rozwijania swojej osobowości, talentów, zdolności
- rozwijania szacunku dla praw człowieka
- rozwijania szacunku dla rodziców, Ojczyzny, wartości narodowych i kulturowych
- rozwijania poszanowania środowiska naturalnego
•   Wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym
•    Ochrony przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka lub może być szkodliwa dla jego zdrowia, rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego
•      Wolności, niestosowania nieludzkich kar, humanitarnego traktowania

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym
Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W placówce w której obecnie pracuje główne cele współpracy ze środowiskiem lokalnym są następujące:
•    Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
•    Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli
•    Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
•    Włączanie rodziców w życie przedszkola.
•    Kształtowanie poczucia własnej wartości jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.
•    kształcenie w dzieciach:
- chęci poznania świata
- umiejętności komunikowania się z innymi
- szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią
- umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym
Od wielu lat nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami funkcjonującymi w naszym mieście.
Współpracujemy z parafią Objawienia Pańskiego, gdzie kilka razy w ciągu roku organizujemy Msze Świete: z okazji rozpoczynającego i kończącego się roku szkolnego, rozpoczynającego się adwentu, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, wielkopostny Dzień Skupienia. Zawsze do wspólnej modlitwy zaproszone są rodziny naszych wychowanków. Współpraca z księżmi posługującymi w tej parafii jest zadowalająca, ponieważ łączy nas wspólna troska o przekazanie wartości religijnych dzieciom. 
Współpracujemy również z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Ów współpraca polega zapraszaniu pani psycholog do naszej placówki na konsultacje dla rodziców.
Organizujemy również wyjścia do Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, do Miejskiej Komendy Policji lub zapraszamy z prelekcjami osoby tam pracujące do przedszkola.
Czasami organizujemy dla dzieci wyjścia do teatru lub korzystamy z ofert proponowanych przez teatrzyki objazdowe. Raz w miesiącu zapraszamy do przedszkola profesjonalnych muzyków. Dzieci mają wtedy możliwość słuchania muzyki, poznawania różnych instrumentów, uczestniczenia w zabawach ruchowo muzycznych, poznawania a nawet nauki prostych elementów tańców różnych narodowości.
W naszej placówce również praktykujemy odwiedzanie urzędów i zakładów użyteczności publicznej np. wycieczki na pocztę, do sklepu, do warzywniaka, do krawcowej , szewca, piekarni, zegarmistrza. Takie wyjścia najczęściej są organizowane przy okazji omawiania konkretnego tematu, w celu umożliwienia dzieciom jak najlepszego przyswojenia danego zagadnienia.
Czasami na terenie przedszkola organizujemy zbiórki charytatywnenp. na rzecz ubogich, misji, schronisk dla zwierząt

 
Planowane działania w okresie najbliższych 5 lat
•    modernizacja strony internetowej przedszkola
•    poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy nowatorskie i innowacyjne
•    upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku lokalnym i nie tylko
•    stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne multimedia
•    poprawa stanu przedszkolnego ogrodu
•    udział dzieci w konkursach, turniejach
•    poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym