Treści edukacyjne

 
PROJEKT II - DRZEWO (DREWNO)    
 
 
Czas trwania projektu: 4 tygodnie
 
Cele ogólne projektu:
- Budowanie wiedzy o drzewach i drewnie (w szczególności o produkcji drewna i papieru, zasadach zachowania się w lesie).
- Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z drewnem i jego przetwarzaniem.
- Rozbudzanie zainteresowania rolą lasu w życiu człowieka.
- Kształtowanie postawy szacunku wobec lasu i drzew. Nauka zasad odpowiedniego zachowania się w lesie.
- Kształtowanie postawy proekologicznej w aspekcie oszczędzania papieru.
- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
- Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.
 
Główne idee:
1. Las jest blokadą dla zanieczyszczeń. Produkuje czyste powietrze.
2. W lesie możemy odpoczywać.
3. Pozostawianie śmieci w lesie może spowodować pożar.
4. Drewno powstaje ze ściętych drzew. Z drewna można zbudować różne rzeczy.
5. Z drewna robi się papier w wytwórni papieru.
 
 
 
Przewidywane osiągnięcia
(PIERWSZY ORAZ DRUGI TYDZIEŃ PROJEKTU)
 
Dziecko:
- słucha nagrania, rozpoznając miejsce, z którego pochodzą dźwięki
- nazywa elementy związane z lasem i opowiada o nich
- dzieli wyrazy na sylaby
- rozpoznaje figury geometryczne i nazywa je
- klasyfikuje przedmioty według rodzaju
- rozpoznaje przedmioty na podstawie dotyku
- w różny sposób sprawdza, których przedmiotów jest więcej
- dopasowuje kształty liści do ich pomniejszonych konturów
- koloruje obraz za pomocą kredek ołówkowych
- rozpoznaje i nazywa kolory
- klasyfikuje obiekty
- porównuje liczebność zbiorów
- opowiada o charakterystycznych cechach jesieni
- śpiewa piosenkę
- obrazuje ruchem treść utworu
- wypowiada się swobodnie na temat lasu i panującej pory roku
- nazywa wybrane drzewa i krzewy
- opowiada o tym, co słyszy, opisuje wrażenia czuciowe, opisuje i nazywa zapachy
- tworzy instrument z dóbr naturalnych
- dopasowuje rośliny do ekosystemów i nazywa znane gatunki
- opowiada o różnych roślinach
- współpracuje z innymi, tworząc pracę plastyczną przedstawiającą piętra lasu
- rozpoznaje rośliny występujące w lesie
- uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści
- nazywa wybrane drzewa i ich owoce
- uczestniczy w wyprawie
- współdziała w grupie, badając określony gatunek drzewa i zbierając określone materiały
- poznaje kasztany za pomocą dotyku (stopami)
- zachowuje równowagę przechodząc po ścieżce sensorycznej
- uczestniczy w zabawie ruchowej z wykorzystaniem chusty animacyjnej
- reguluje intensywność i szybkość ruchów swoich rąk