Treści edukacyjne

 

Projekt II: DRZEWO (LAS)

Czas trwania projektu: 4 tygodnie

Cele ogólne projektu:

- Budowanie wiedzy o lesie (w szczególności o piętrach lasu, roślinach i zwierzętach leśnych oraz cyklu życia drzew).
- Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z lasem.
- Rozbudzanie zainteresowania życiem w lesie, zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz z porami roku.
- Rozwijanie umiejętności zdobywania informacji w odpowiednich źródłach.
- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i klasyfikowania gatunków roślin i zwierząt leśnych.
- Kształtowanie postawy szacunku wobec roślin i zwierząt.
- Kształtowanie odpowiednich zachowań w czasie wycieczek do lasu.
- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
- Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Główne idee:

1. Rośliny w lesie tworzą piętra.
2. Piętra lasu są mieszkaniem dla wielu zwierząt.
3. Drzewa różnią się między sobą wyglądem korony, liści, kory i owoców.
4. W kasztanach, żołędziach i noskach klonowych ukryte są nasiona.
5. Drzewa gubią liście, aby przetrwać zimowe mrozy.

 

 
 
Przewidywane osiągnięcia
(TRZECI ORAZ CZWARTY TYDZIEŃ PROJEKTU)
 
Dziecko:
- słucha nagrania, rozpoznając miejsce, z którego pochodzą dźwięki
- nazywa elementy związane z lasem i opowiada o nich
- dzieli wyrazy na sylaby
- rozpoznaje figury geometryczne i nazywa je
- klasyfikuje przedmioty według rodzaju
- tworzy pracę plastyczną z figur
- rozpoznaje przedmioty na podstawie dotyku
- w różny sposób sprawdza, których przedmiotów jest więcej
- dopasowuje kształty liści do ich pomniejszonych konturów
- koloruje obraz za pomocą kredek ołówkowych
- rozpoznaje i nazywa kolory
- klasyfikuje obiekty
- porównuje liczebność zbiorów
- opowiada o charakterystycznych cechach jesieni
- śpiewa piosenkę
- obrazuje ruchem treść utworu
- wypowiada się swobodnie na temat lasu i panującej pory roku
- nazywa wybrane drzewa i krzewy
- opowiada o tym, co słyszy, opisuje wrażenia czuciowe, opisuje i nazywa zapachy
- tworzy instrument z dóbr naturalnych
- dopasowuje rośliny do ekosystemów i nazywa znane gatunki
- opowiada o różnych roślinach
- współpracuje z innymi, tworząc pracę plastyczną przedstawiającą piętra lasu
- rozpoznaje rośliny występujące w lesie
- uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści
- rozpoznaje gatunki zwierząt mieszkających w lesie
- odgaduje zagadki o zwierzętach
- nazywa wybrane drzewa i ich owoce
- uczestniczy w wyprawie
- współdziała w grupie, badając określony gatunek drzewa i zbierając określone materiały
- poznaje kasztany za pomocą dotyku (stopami)
- zachowuje równowagę przechodząc po ścieżce sensorycznej
- uczestniczy w zabawie ruchowej z wykorzystaniem chusty animacyjnej
- reguluje intensywność i szybkość ruchów swoich rąk